เรามุ่งมันที่จะพัฒนาโปรแกรม ...
อย่างต่อเนื่อง

และ .... สามารถปรับปรุง
ให้เข้ากับระบบงาน ของท่าน
 
 
 
 
 
 

ERP FULLTION


โปรแกรม การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม
Enterprise Resource Planning : ERP

 
เว็บโปรแกรม (Web Application) ที่พัฒนาบนเทคโนโลยี ASP.Net มีจุดเด่นในการทำงาน ที่รวดเร็วเชื่อมโยงข้อมูลการทำงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการซื้อ การขาย การบริหารสินค้าคงคลังและพัสดุ การเงินและการบัญชีจากทุกๆ สาขา ทุกๆ สถานีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และอย่างอิสระ

สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมระบบ ERP Software อีอาร์พีถือว่าเป็นระบบสารสนเทศที่กำลังได้รับความนิยมเพราะ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้าไปควบคุมกระบวน การทำงานในทุกๆ หน่วยงานขององค์กรและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกแผนกที่เกี่ยวข้องเข้ามาสู่ฐานข้อมูลศูนย์กลาง ส่งผลให้ข้อมูลดำเนินงานสอดประสานอย่างคล้องจองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งบริษัท
 
 
 
 
ERP : Enterprise Resource Planning
 
  1. ระบบบริหารการซื้อสินค้า (PO)
  2. ระบบบริหารเจ้าหนี้ (AP)
  3. ระบบบริหารการขาย (SO)
  4. ระบบบริหารลูกหนี้ (AR)
  5. ระบบการเงินและธนาคาร (CB)
  6. ระบบสินค้าและวัตถุดิบ (IC)
  7. ระบบบริหารการผลิต (JO)
  8. ระบบบัญชีทั่วไป (GL)
  9. ระบบภาษี (TAX)
  10. ระบบทะเบียนสินทรัพย์ (FA)
 
Download Brochure
VDO DEMO
 
 
 
    สนใจสินค้าและบริการ
    ร้องเรียนการให้บริการ
    รายละเอียดโปรแกรม
    ดาวน์โหลดข้อมูบ
    VDO Presentation
 
 
 

บริษัท ฟูลชั่น จำกัด
FULLTION Co., Ltd.

 

IT Manager
Tel : 094-475-6886
line id : tasoft
email : vatchara@fulltion.co.th

Sale Manager
Tel : 082-091-5428
LINE ID : FULLTION
email : info@fulltion.co.th

HOT LINE

(66)094-475-6886

LINE ID : TASOFT


SERVICE PRODUCT SKILL
  Developer Team
  Develop ERP System
  ERP implementation
  Web Development
   
   
   
  HR Management System
  Ticket Management System
  Parcel System
  Easy Form Register
   
   
   
   
  C#.Net , VB.Net
  Windows Form
  Web Application (ASP.Net)
  Microsoft SQL Server
  Oracle
  PHP
  Mysql