เรามุ่งมันที่จะพัฒนาโปรแกรม ...
อย่างต่อเนื่อง

และ .... สามารถปรับปรุง
ให้เข้ากับระบบงาน ของท่าน
 
 
 
 
 
 

PMS FULLTION


โปรแกรมบริหารการส่งสินค้า
PARCEL MANAGEMENT SYSTEM : PMS

 
PARCEL SYSTEM ระบบการบริหารงานขนส่ง โดยจะจัดเก็บข้อมูล รายละเอียดของเส้นทาง (Routing) สามารถแสดงข้อมูลได้ว่า รถมีทะเบียนอะไรบ้าง รถมีการวิ่งระยะทางเท่าไร รถถึงเวลาต้องมีการดูแล บำรุงรักษาเมื่อใด ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง แต่ละเที่ยว อีกทั้งสามารถคำนวณไปยังอัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นทาง และ ค่าน้ำมันที่มีการปรับขึ้นลง เพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถตรวจสอบต้นทุน กำไร และ ค่าใช้จ่ายในการบริหารการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นทางเรือ ทางเครื่องบิน หรือ ทางรถ ได้และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ GPS ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

รายละเอียดโปรแกรมจัดการเส้นทางและส่งมอบสินค้า (PARCEL SYSTEM) ระบบรองรับเรื่องของเส้นทางการเดินรถ (Route) ด้วย มีเรื่องของจุดจอด Sequence ในการจัดส่ง เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในการจัดรถกับสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการเกิดปัญหา เกี่ยวกับการจัดส่งที่ไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า ระบบบริหารการขนส่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารธุรกิจขนส่ง ช่วยในการจัดการระบบงาน และเก็บข้อมูลต่างๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบจะครอบคลุมกิจกรรม ดังนี้
 
 

โปรแกรมบริหารการส่งสินค้า PARCEL SYSTEM

 
  1).ระบบรับของจากลูกค้า
  2).ระบบการวางแผนการขนส่ง
  3).ระบบการกระจายสินค้า
  4).ระบบการควบคุมการขนส่ง
  5).ระบบบริหารจัดการทรัพยากร ได้แก่ รถ พนักงานขับรถ สินค้า
  6).ระบบงานงานซ่อมบำรุง
  7).ระบบรายงานต่างๆ
 
 
Download Brochure
VDO DEMO
 
 
    สนใจสินค้าและบริการ
    ร้องเรียนการให้บริการ
    รายละเอียดโปรแกรม
    ดาวน์โหลดข้อมูบ
    VDO Presentation
 
 
 

บริษัท ฟูลชั่น จำกัด
FULLTION Co., Ltd.

 

IT Manager
Tel : 094-475-6886
line id : tasoft
email : vatchara@fulltion.co.th

Sale Manager
Tel : 082-091-5428
LINE ID : FULLTION
email : info@fulltion.co.th

HOT LINE

(66)094-475-6886

LINE ID : TASOFT


SERVICE PRODUCT SKILL
  Developer Team
  Develop ERP System
  ERP implementation
  Web Development
   
   
   
  HR Management System
  Ticket Management System
  Parcel System
  Easy Form Register
   
   
   
   
  C#.Net , VB.Net
  Windows Form
  Web Application (ASP.Net)
  Microsoft SQL Server
  Oracle
  PHP
  Mysql