เรามุ่งมันที่จะพัฒนาโปรแกรม ...
อย่างต่อเนื่อง

และ .... สามารถปรับปรุง
ให้เข้ากับระบบงาน ของท่าน
 
 
 
 
 
 

HR Compensation Management Module


ระบบจัดการค่าตอบแทน
Compensation Management Module

 
1) สามารถกำหนดโครงสร้างเงินได้ และมีโครงสร้างได้หลายๆแบบ
2) สามารถเก็บโครงสร้างเงินเดือนปัจจุบันและย้อนหลังได้
3) สามารถกำหนดประเภทของการเลื่อนตำแหน่ง เช่น การเลื่อนตำแหน่งประจำปี, การเลื่อนตำแหน่งตามเงื่อนไขการจ้าง, การเลื่อนตำแหน่งเนื่องจากการทดลองงานในตำแหน่งที่สูงกว่า เป็นต้น
4) สามารถกำหนดตารางอัตราการปรับเงินเดือนเนื่องจากการเลื่อนตำแหน่งได้ (Promotion Increase Table)
5) ให้ระบบทำการคำนวณเงินที่ปรับเนื่องจากการเลื่อนตำแหน่ง (รายเดือน, รายปี) โดยคำนวณจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เปรียบเทียบกับงบประมาณที่กำหนดว่าอยู่ในวงเงินงบประมาณหรือไม่ และมีงบประมาณคงเหลือเท่าไร
6) ในกรณีที่พนักงานอายุงานในองค์กรไม่ครบปี ให้ระบบคำนวณตามสัดส่วนของอายุงาน
7) ให้ระบบทำการคำนวณเงินตกเบิกโดยคำนวณจากวันที่มีผล และจำนวนเดือนที่ตกเบิกได้โดยอัตโนมัติ
8) ประเมินบันทึกค่างานสำหรับงานแต่ละงาน
9) สามารถขึ้นเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์และหรือ เป็นขั้นเงินเดือน สำหรับผู้ปฏิบัติงานแต่ละกลุ่ม และ แต่ละระดับ
10) สามารถเชื่อมโยงผลลัพธ์จากการประเมินผลงานมาใช้เป็นเงื่อนไขในการขึ้นเงินเดือน
11) สามารถกำหนดฐานสำหรับการคำนวณ การปรับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนใหม่ เช่น ใช้ฐาน เงินเดือน ณ สิ้นปีที่แล?ว ฯลฯ
12) สามารถส่งต่อข้อมูลเมื่อผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเสร็จสิ้น และ ถึงระยะเวลาที่กำหนดการเลื่อนเงินเดือนไป Update ข้อมูลผู้ปฏิบัติงานในระบบบริหาร จัดการข้อมูลบุคลากร และระบบเงินเดือนสามารถดำเนินการจ่ายเงินเดือน และ เก็บข้อมูลเป็นประวัติการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงาน
13) สามารถนำข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนเก็บเป็นประวัติการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงาน


 
  1). ระบบโครงสร้างองค์กร ( Organization Structure Module )
  2). ระบบสรรหา ( Recruitment Module )
  3). ระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ ( Personal Data Management Module )
  4). ระบบจัดการการฝึกอบรม ( Training Management Module )
  5). ระบบแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ( Career Development Module )
  6). ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Performance Appraisal Module )
  7). ระบบการจัดการข้อมูลการลางาน ( Absence Management Module )
  8). ระบบการลงโทษทางวินัย ( Offend Management Module )
  9). ระบบจัดการค่าตอบแทน ( Compensation Management Module )
  10). ระบบบริหารเงินเดือน ( Payroll Module )
  11). ระบบบริการตนเอง ( Employee Self Service Module )
 
 
    สนใจสินค้าและบริการ
    ร้องเรียนการให้บริการ
    DOWNLOAD BROCHURE
    VDO Presentation
 
 
 
 
 
 
บริษัท ที เอ ซอฟต์ จำกัด ( TASOFT Co., Ltd.)
 
99/25 ชั้น 10 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล คลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ต จังหวัด นนทบุรี 11120
99/25 Software Park Building, 10 Fl.,Chaengwattana Rd.Klong-Gluea, Gluea,Pakkred Nonthaburi 11120
e-mail : info@tasoft.co.th

(66) 094-475-6886

line id : tasoft

SERVICE PRODUCT SKILL
  Developer Team
  Develop ERP System
  ERP implementation
  Web Development
   
   
   
  HR Management System
  Ticket Management System
  Parcel System
  Easy Form Register
   
   
   
   
  C#.Net , VB.Net
  Windows Form
  Web Application (ASP.Net)
  Microsoft SQL Server
  Oracle
  PHP
  Mysql