เรามุ่งมันที่จะพัฒนาโปรแกรม ...
อย่างต่อเนื่อง

และ .... สามารถปรับปรุง
ให้เข้ากับระบบงาน ของท่าน
 
 
 
 
 
 

HR Offend Management Module


ระบบการลงโทษทางวินัย
Offend Management Module

 
1) ระบบมีพื้นที่บรรจุข้อมูลระเบียบงานว่าด้วยวินัยโทษทางวินัย และการสอบสวนพนักงาน
2) ระบบมีพื้นที่เพื่อการป้อนข้อมูลผลการสอบสวนทางวินัยพนักงานแต่ละคน เชื่อมกับประวัติพนักงาน
3) สามารถเรียกดูข้อมูลการสอบสวนทางวินัยพนักงานแต่ละคนได้ทางหน้าจอ โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตเฉพาะตามที่กำหนด
4) สามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับบทลงโทษทางวินัย เช่น แสดงวันที่เริ่มต้น สิ้นสุดของการดำเนินการทางวินัย โทษทางวินัย ฐานความผิด ติดตาม/แสดงสถานะ การดำเนินการทางวินัย
5) สามารถจัดเก็บข้อมูลประวัติการผิดกฎระเบียบ หรือ ความผิดทางวินัยของ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ระหว่างการสอบสวน ผ?ูปฏิบัติงานที่อยู่ระหว่างการพักงาน


 
  1). ระบบโครงสร้างองค์กร ( Organization Structure Module )
  2). ระบบสรรหา ( Recruitment Module )
  3). ระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ ( Personal Data Management Module )
  4). ระบบจัดการการฝึกอบรม ( Training Management Module )
  5). ระบบแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ( Career Development Module )
  6). ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Performance Appraisal Module )
  7). ระบบการจัดการข้อมูลการลางาน ( Absence Management Module )
  8). ระบบการลงโทษทางวินัย ( Offend Management Module )
  9). ระบบจัดการค่าตอบแทน ( Compensation Management Module )
  10). ระบบบริหารเงินเดือน ( Payroll Module )
  11). ระบบบริการตนเอง ( Employee Self Service Module )
 
 
    สนใจสินค้าและบริการ
    ร้องเรียนการให้บริการ
    DOWNLOAD BROCHURE
    VDO Presentation
 
 
 
 
 
 

บริษัท ฟูลชั่น จำกัด
FULLTION Co., Ltd.

 

IT Manager
Tel : 094-475-6886
line id : tasoft
email : vatchara@fulltion.co.th

Sale Manager
Tel : 082-091-5428
LINE ID : FULLTION
email : info@fulltion.co.th

HOT LINE

(66)094-475-6886

LINE ID : TASOFT


SERVICE PRODUCT SKILL
  Developer Team
  Develop ERP System
  ERP implementation
  Web Development
   
   
   
  HR Management System
  Ticket Management System
  Parcel System
  Easy Form Register
   
   
   
   
  C#.Net , VB.Net
  Windows Form
  Web Application (ASP.Net)
  Microsoft SQL Server
  Oracle
  PHP
  Mysql