เรามุ่งมันที่จะพัฒนาโปรแกรม ...
อย่างต่อเนื่อง

และ .... สามารถปรับปรุง
ให้เข้ากับระบบงาน ของท่าน
 
 
 
 
 
 

HR Absence Management Module


ระบบการจัดการข้อมูลการลางาน
Absence Management Module

 
1) กำหนดวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของพนักงาน เช่น วันหยุดบริษัท วันหยุดประจำปี และ การหยุดประเพณีแยกตามบริษัท/โรงงาน ในวันหยุดประจำปี ซึ่งเป็นวันหยุดที่ตรงกันทุกปีให้แสดงเป็น Default แต่ให้แก้ไขได้
2) สามารถกำหนดปฏิทินการทำงาน เช่น กำหนดเวลาเข้า-ออก และวันทำงานได้
3) กำหนดประเภทการหยุดพักของการลาประเภทต่างๆ เช่น พักร้อน , ลากิจ , ลาป่วย , ลาบวช
4) ต้องสามารถคำนวณสิทธิการพักร้อนประจำปีนี้ได้
5) การตรวจเช็คการคำนวณสิทธิการพักร้อนประจำปีของพนักงานใหม่ที่มีการทดลองและผ่านการทดลองงาน
6) มีระบบในการตรวจเช็คประวัติการเข้าทำงานโดยอัตโนมัติ
7) สามารถ Carry forward สิทธิการลาไปใช้ในปีหน้าได้
8) สามารถดึงข้อมูลการลาจากทุกหน่วยงานได้ เพื่อเก็บเป็นสถิติการลาและออกรายงานได้
9) สามารถคำนวณวันลาหยุดพักผ่อน โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว? เช่น อายุงาน ตำแหน?ง วันลาสะสมจากปีก่อน (ตามปีปฏิทิน และวันเริ่มเข้าทำงาน)
10) สามารถกำหนด แก?ไข ประเภทการลาและสิทธิ์การลาในแต่ละประเภท ตามกฎระเบียบ ที่กำหนด
11) สามารถเก็บข้อมูล พร?อมแสดงรายละเอียดและผลสรุปของข้อมูลการมาปฏิบัติงาน มา สาย การขาดงานและการลา
12) สามารถตรวจสอบการมาทำงานของผู้ปฏิบัติงานได?ตามสายการบังคับบัญชา
13) ผูบังคับบัญชาสามารถแก?ไขวันขาดงานเป็นวันลาตามข้อมูลที่ได?รับอนุมัติของผู้ปฏิบัติงาน
14) สามารถจัดการข้อมูลวันลาอุปสมบท การลาเพื่อประกอบพิธีฮัจจ์โดยให้ผู้เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการลา และบันทึกข้อมูลการลาที่ได?รับอนุมัติแล้วเข้าในระบบ
15) สามารถจัดการข้อมูลจำนวนวันที่มาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
16) สามารถแสดงข้อมูลรายงานพื้นฐานได?อย่างเช่น รายผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติใช้วันลาหยุดประจำปี?และจำนวนวันลา สะสม ,รายชื่อผู้ปฏิบัติงานตามประเภทการลา จำแนกตามส่วนหรือฝ่ายโดย กำหนดตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด ,รายชื่อผู้ปฏิบัติงานตามประเภทการลา จำแนกตามหรือฝ่ายโดย กำหนดตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด ,ประวัติและสถิติการลาหยุดของผู้ปฏิบัติงาน , รายชื่อผู้ปฏิบัติงานที่ลาโดยมิได?รับเงินเดือนหรือผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว


 
  1). ระบบโครงสร้างองค์กร ( Organization Structure Module )
  2). ระบบสรรหา ( Recruitment Module )
  3). ระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ ( Personal Data Management Module )
  4). ระบบจัดการการฝึกอบรม ( Training Management Module )
  5). ระบบแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ( Career Development Module )
  6). ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Performance Appraisal Module )
  7). ระบบการจัดการข้อมูลการลางาน ( Absence Management Module )
  8). ระบบการลงโทษทางวินัย ( Offend Management Module )
  9). ระบบจัดการค่าตอบแทน ( Compensation Management Module )
  10). ระบบบริหารเงินเดือน ( Payroll Module )
  11). ระบบบริการตนเอง ( Employee Self Service Module )
 
 
    สนใจสินค้าและบริการ
    ร้องเรียนการให้บริการ
    DOWNLOAD BROCHURE
    VDO Presentation
 
 
 
 
 
 

บริษัท ฟูลชั่น จำกัด
FULLTION Co., Ltd.

 

IT Manager
Tel : 094-475-6886
line id : tasoft
email : vatchara@fulltion.co.th

Sale Manager
Tel : 082-091-5428
LINE ID : FULLTION
email : info@fulltion.co.th

HOT LINE

(66)094-475-6886

LINE ID : TASOFT


SERVICE PRODUCT SKILL
  Developer Team
  Develop ERP System
  ERP implementation
  Web Development
   
   
   
  HR Management System
  Ticket Management System
  Parcel System
  Easy Form Register
   
   
   
   
  C#.Net , VB.Net
  Windows Form
  Web Application (ASP.Net)
  Microsoft SQL Server
  Oracle
  PHP
  Mysql