เรามุ่งมันที่จะพัฒนาโปรแกรม ...
อย่างต่อเนื่อง

และ .... สามารถปรับปรุง
ให้เข้ากับระบบงาน ของท่าน
 
 
 
 
 
 

HR Performance Appraisal Module


ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
Performance Appraisal Module

 
1) สามารถรองรับการกำหนดหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละระดับชั้นองค์กรหรือกลุ่มระดับชั้นองค์กร และพนักงานในแต่ละตำแหน่งหน้าที่
2) ระบบสามารถรองรับการกำหนดหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละหน่วยงานได้
3) ระบบสามารถรองรับการกำหนดหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นรายบุคคลได้
4) ผู้ประเมินสามารถกำหนดค่าน้ำหนักของแต่ละหัวข้อการประเมินได้
5) สามารถกำหนดรูปแบบของแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของ templates ได้
6) สามารถระบุความเห็นที่มีต่อพนักงานในส่วนที่ปฏิบัติได้ดี และส่วนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง โดยสามารถระบุเป็นข้อๆ ได้
7) สามารถตัดเกรดพนักงาน โดยคำนวณจากคะแนนการปฏิบัติงาน และสามารถคำนวณการขึ้นเงินเดือนโดยอัตโนมัติ โดยดูจากคะแนน หรือเกรดที่ได้
8) สามารถรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่มีผู้ประเมินมากกว่า 1 คน หรือ 360 องศา
9) ในแต่ละตำแหน่งหน้าที่สามารถกำหนดผู้ประเมินโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือระบุชื่อ ผู้ที่จะทำการประเมิน
10) สามารถกำหนดสัดส่วนในการประเมินเป็น % ให้กับผู้ประเมินแต่ละคนได้
11) ผู้ประเมินสามารถกำหนดหัวข้อและค่าน้ำหนักที่จะประเมินในแบบประเมินฯเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม
12) รองรับการประเมินผลแบบ 360 องศา และสามารถประเมินผลได้มากกว่า 1 ครั้งในแต่ละปี
13) สามารถพิมพ์แบบประเมินที่ได้ทำการประเมินเสร็จแล้วของแต่ละคนได้
14) สามารถกำหนดเส้นทางการเดินของแบบประเมินฯ ได้ โดยใช้ Workflow
15) การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ประเมินสามารถทำการประเมิน
16) พนักงานสามารถดูแบบประเมินของตนเองได้
17) สามารถรองรับการประเมินมากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปี โดยสามารถเลือกเป็น รายกลุ่มหรือรายบุคคลได้
18) สามารถกำหนดวันประเมินผลครั้งต่อไปได้พร้อมทั้งมีระบบเตือนให้กับผู้ประเมิน ทราบ
19) สามารถเก็บประวัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนได้
20) ระบบสามารถรองรับการกำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดผลงาน (KPI's)
21) ระบบสามารถรองรับการพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Development)


 
  1). ระบบโครงสร้างองค์กร ( Organization Structure Module )
  2). ระบบสรรหา ( Recruitment Module )
  3). ระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ ( Personal Data Management Module )
  4). ระบบจัดการการฝึกอบรม ( Training Management Module )
  5). ระบบแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ( Career Development Module )
  6). ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Performance Appraisal Module )
  7). ระบบการจัดการข้อมูลการลางาน ( Absence Management Module )
  8). ระบบการลงโทษทางวินัย ( Offend Management Module )
  9). ระบบจัดการค่าตอบแทน ( Compensation Management Module )
  10). ระบบบริหารเงินเดือน ( Payroll Module )
  11). ระบบบริการตนเอง ( Employee Self Service Module )
 
 
    สนใจสินค้าและบริการ
    ร้องเรียนการให้บริการ
    DOWNLOAD BROCHURE
    VDO Presentation
 
 
 
 
 
 

บริษัท ฟูลชั่น จำกัด
FULLTION Co., Ltd.

 

IT Manager
Tel : 094-475-6886
line id : tasoft
email : vatchara@fulltion.co.th

Sale Manager
Tel : 082-091-5428
LINE ID : FULLTION
email : info@fulltion.co.th

HOT LINE

(66)094-475-6886

LINE ID : TASOFT


SERVICE PRODUCT SKILL
  Developer Team
  Develop ERP System
  ERP implementation
  Web Development
   
   
   
  HR Management System
  Ticket Management System
  Parcel System
  Easy Form Register
   
   
   
   
  C#.Net , VB.Net
  Windows Form
  Web Application (ASP.Net)
  Microsoft SQL Server
  Oracle
  PHP
  Mysql