เรามุ่งมันที่จะพัฒนาโปรแกรม ...
อย่างต่อเนื่อง

และ .... สามารถปรับปรุง
ให้เข้ากับระบบงาน ของท่าน
 
 
 
 
 
 

HR Career Development Module


ระบบแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
Career Development Module

 
1) สามารถกำหนด Career path ของแต่ละสายงานและกำหนดกฎเกณฑ์ในการที่พนักงานจะก้าวหน้าไปตาม Career path ที่กำหนดไว้ เช่น Competency , การฝึกอบรม , งานที่ต้องผ่าน เป็นต้น และรองรับข้อมูลความต้องการในสายงานอาชีพ (Career Preference Data)
2) ข้อมูลตำแหน่งงานที่สำคัญ (Critical Position's Data)
        - ตาม ลักษณะงาน
        - ตามระดับชั้น/ตำแหน่งหน้าที่
        - ตาม Competency และทักษะ ที่ได้ระบุไว้
3) Successor Data
        - ระบบสามารถแสดงถึงผู้ที่มีความสามารถที่จะทดแทนงานในแต่ละตำแหน่งงาน โดยแสดงถึง ด้านทักษะความรู้ ความสามารถ
         ผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ ของพนักงาน
        - สามารถอนุญาตให้พนักงานประเมินตนเองเทียบกับตำแหน่งเป้าหมายนั้นๆเช่นนำ competency ของตนเองเปรียบเทียบ competency
         ของตำแหน่งงานที่พนักงานได้ก้าวหน้าไปในอนาคต และแสดงว่าพนักงานผู้นั้นยังขาดคุณสมบัติในเรื่องใดอยู่ Succession Planning
         โดยแสดง Report Gap Analysis วิเคราะห์ความแตกต่างจากผลที่ได้ (Gaps Identification) เพื่อหาความต้องการในการพัฒนา
        พนักงานรายบุคคล
        - ระบบสามารถแสดงและรองรับผลกระทบต่อเนื่องจากแผนการทดแทนตำแหน่ง งาน
        - กำหนดแผนการพัฒนา
4) ผู้บังคับบัญชาสามารถกำหนดตำแหน่งงานที่น่าสนใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ และฝ่ายบริหารงานบุคคลสามารถกำหนดตำแหน่งงานที่น่าสนใจให้พนักงานได้
5) สามารถสร้าง Competency และจัดเก็บรายละเอียดของ Competency ได้ตามที่ต้องการ
6) สามารถสร้างคุณวุฒิ (Accomplishment) เช่น Language, Degree, Certificate, Awards, etc. ต่าง ๆ ได้ตามต้องการ และจัดเก็บรายละเอียดของคุณวุฒิแต่ละประเภทได้ตามที่ต้องการ โดยผู้ใช้สามารถกำหนดและสร้างได้เองโดยง่าย
7) สามารถสร้างระดับความสามารถของ Profile (Competency, Accomplishment, Responsibility, etc.) ในแต่ละประเภทและคำอธิบายได้โดยง่ายและอิสระ
8) สามารถสร้าง Profile (Competency, Accomplishment, Responsibility, etc.) สำหรับแต่ละงานหรือบทบาทในการทำงาน (Role)
9) แสดงรายการหลักสูตรฝึกอบรมและโปรแกรมการพัฒนาสำหรับแต่ละ Competency
10) สามารถสร้าง Profile (Competency, Accomplishment, Responsibility, etc.) สำหรับพนักงานได้ โดยฝ่ายบุคคลสามารถบันทึกหรือปรับแก้ระดับ Competency รายบุคคลได้ทุกครั้งที่มีการปรับแก้
11) แสดงผลการประเมินระดับ Competency ของพนักงาน (ที่เปรียบเทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการสำหรับตำแหน่งงานนั้น)และส่งผลไปยัง module ต่อไปนี้ Training, Career Development/ Succession Planning, Performance Management
12) ประเมินผล Competency แบบ on line ได้โดยเชื่อมโยงกับแบบการประเมินผลงานได้
13) ปรับระดับ Competency ทันทีเมื่อมีการบันทึกการผ่านการฝึกอบรมและ/หรือโปรแกรมการพัฒนา
14) ปรับแก้ผลการประเมินระดับ Competency โดยผู้บริหารสาย/ด้านขึ้นตรงในเวลาที่กำหนด
15) ปรับระดับ Competency ที่ต้องการสำหรับตำแหน่งงานใหม่ในทันทีที่มีการโอนย้ายตำแหน่งงานและเก็บรักษาข้อมูลในตำแหน่งงานเดิมไว้เพื่อใช้เทียบเคียง
16) พนักงานสามารถเรียกดู Profile ของตัวเอง และ Update Profile ของตัวเองได้ โดยจะมี Workflow ส่งไปหาผู้บังคับบัญชาเพื่อทำการ Approve
17) พนักงานสามารถเรียกดูและแก้ไขปรับปรุงข้อมูล Individual Development Plan (ESS)
18) HR สามารถเรียกดู Gap Analysis Report ของแต่ละหน่วยงานได้ และแสดงได้ว่า Competency ด้านใดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีมากที่สุด และ Competency ด้านใดมีน้อยที่สุด เพื่อให้ HR สามารถพิจารณาถึงความเร่งด่วนในการพัฒนา Competency ด้านใดก่อนหลัง


 
  1). ระบบโครงสร้างองค์กร ( Organization Structure Module )
  2). ระบบสรรหา ( Recruitment Module )
  3). ระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ ( Personal Data Management Module )
  4). ระบบจัดการการฝึกอบรม ( Training Management Module )
  5). ระบบแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ( Career Development Module )
  6). ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Performance Appraisal Module )
  7). ระบบการจัดการข้อมูลการลางาน ( Absence Management Module )
  8). ระบบการลงโทษทางวินัย ( Offend Management Module )
  9). ระบบจัดการค่าตอบแทน ( Compensation Management Module )
  10). ระบบบริหารเงินเดือน ( Payroll Module )
  11). ระบบบริการตนเอง ( Employee Self Service Module )
 
 
    สนใจสินค้าและบริการ
    ร้องเรียนการให้บริการ
    DOWNLOAD BROCHURE
    VDO Presentation
 
 
 
 
 
 

บริษัท ฟูลชั่น จำกัด
FULLTION Co., Ltd.

 

IT Manager
Tel : 094-475-6886
line id : tasoft
email : vatchara@fulltion.co.th

Sale Manager
Tel : 082-091-5428
LINE ID : FULLTION
email : info@fulltion.co.th

HOT LINE

(66)094-475-6886

LINE ID : TASOFT


SERVICE PRODUCT SKILL
  Developer Team
  Develop ERP System
  ERP implementation
  Web Development
   
   
   
  HR Management System
  Ticket Management System
  Parcel System
  Easy Form Register
   
   
   
   
  C#.Net , VB.Net
  Windows Form
  Web Application (ASP.Net)
  Microsoft SQL Server
  Oracle
  PHP
  Mysql