เรามุ่งมันที่จะพัฒนาโปรแกรม ...
อย่างต่อเนื่อง

และ .... สามารถปรับปรุง
ให้เข้ากับระบบงาน ของท่าน
 
 
 
 
 
 

HR Training Management Module


ระบบจัดการการฝึกอบรม
Training Management Module

 
1) สามารถทำการบันทึกข้อมูลการอบรมทั้งภายใน / ภายนอกองค์กร
2) แสดงรายการ Training Program แบ่งหลักสูตรตามกลุ่ม รวมทั้งแสดงชื่อหลักสูตรที่เป็น Prerequisite ของหลักสูตรนั้นๆ เชื่อมโยงข้อมูลไปยัง Module Career
Development/ Succession Planning , Recruitment , Performance Appraisal และ Employee Profile รวมทั้งประวัติพนักงานรายบุคคล
3) จากตาราง Training Program ให้สามารถเรียกดูรายละเอียดหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยชื่อหลักสูตร รูปแบบการอบรม วัตถุประสงค์ เค้าโครง ระยะเวลาอบรม กลุ่มผู้เข้าอบรม วิธีประเมินผล
เงื่อนไขการอบรม ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัว รายชื่อวิทยาการและสถาบันที่จัดอบรม
4) เมื่อเจ้าหน้าที่ HR เปิดหลักสูตรฝึกอบรม ให้ส่ง e-mail ของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ให้บุคลากรเลือก link จาก e-mail เพื่อลงทะเบียน เข้าสู่การลงทะเบียนขอไปฝึกอบรม
โดยผ่านระบบ Login และให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้อนุมัติ
5) แสดงตารางฝึกอบรมตลอดทั้งปีที่แสดงรายชื่อหลักสูตรที่จัด เวลาและสถานที่จัดอบรมแต่ละวันซึ่งสามารถเรียกดูรายละเอียดหลักสูตรคือเค้าโครง วัตถุประสงค์ กลุ่มผู้เข้าอบรม จำนวนวันอบรม
เงื่อนไขการอบรม
6) ผู้บังคับบัญชาสามารถเรียกดูประวัติอบรมของพนักงานรายบุคคล เกี่ยวกับรายการหลักสูตร ช่วงเวลาที่เข้าอบรมรวมถึง สามารถเรียกดูโปรแกรมการฝึกอบรม
7) ผู้บังคับบัญชาสามารถส่งรายชื่อพนักงานเข้ารับการอบรมผ่านตารางการอบรมหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงและฝ่ายฝึกอบรมฯ จะแจ้งยืนยันมายังผู้บังคับบัญชาและพนักงาน
8) พนักงานสามารถแสดงความจำนงในการลงทะเบียนอบรมในตารางการอบรมหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมโดยได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาระดับฝ่ายขึ้นไปและฝ่ายฝึกอบรมฯจะแจ้งยืนยันมายังพนักงาน
และผู้บังคับบัญชา ผู้ให้การอนุมัติ
9) รับรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเพื่อจัดลำดับก่อนหลังสำหรับช่วยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกำหนดโควตาที่นั่งในการอบรมแต่ละหลักสูตร
10) พนักงานสามารถดูโปรแกรมฝึกอบรม และสมัครฝึกอบรมได้ด้วยตนเองผ่านระบบ online
11) สามารถกรอกผลการประเมินโดยผู้เข้าอบรม (Reaction) ของแต่ละหลักสูตร
12) สามารถกรอกผลการประเมินความรู้/ทักษะของผู้เข้าอบรมแต่ละ หลักสูตร เช่น ผลสอบ ผลจากกการติดตามผลการนำความรู้/ทักษะไปใช้ (สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการอบรมหลักสูตรนั้นๆ) งานบริหารการจัดอบรม
13) การรายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรม จะต้องรายงานผลภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากเข้าร่วมฝึกอบรม หากเกินว่าเวลาดังกล่าว ระบบจะทำการ lock ให้บุคลากรนั้นต้องเข้าไปรายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรมก่อน ถึงจะสามารถใช้งานระบบอื่นๆ ได้
14) บันทึกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมแยกเป็นรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี จำแนกเป็นหมวดค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่ปรึกษา ค่าเอกสาร ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
15) ออกรายงานแสดงรายชื่อพนักงาน หลักสูตร ประเภทการฝึกอบรม ช่วงเวลาอบรม ค่าใช้จ่ายรายหลักสูตรต่อคน Training Day ตามระยะเวลาที่กำหนด
16) บันทึกประวัติวิทยากรภายนอกประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา ความชำนาญเฉพาะ สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร e-mail address
17) เจ้าหน้าที่ HR สามารถสร้างหลักสูตรฝึกอบรมภายนอกได้เอง และสามารถบันทึกผู้ที่จะให้เข้าร่วมฝึกอบรมได้


 
 
 
 
  1). ระบบโครงสร้างองค์กร ( Organization Structure Module )
  2). ระบบสรรหา ( Recruitment Module )
  3). ระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ ( Personal Data Management Module )
  4). ระบบจัดการการฝึกอบรม ( Training Management Module )
  5). ระบบแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ( Career Development Module )
  6). ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Performance Appraisal Module )
  7). ระบบการจัดการข้อมูลการลางาน ( Absence Management Module )
  8). ระบบการลงโทษทางวินัย ( Offend Management Module )
  9). ระบบจัดการค่าตอบแทน ( Compensation Management Module )
  10). ระบบบริหารเงินเดือน ( Payroll Module )
  11). ระบบบริการตนเอง ( Employee Self Service Module )
 
 
    สนใจสินค้าและบริการ
    ร้องเรียนการให้บริการ
    DOWNLOAD BROCHURE
    VDO Presentation
 
 
 
 
 
 

บริษัท ฟูลชั่น จำกัด
FULLTION Co., Ltd.

 

IT Manager
Tel : 094-475-6886
line id : tasoft
email : vatchara@fulltion.co.th

Sale Manager
Tel : 082-091-5428
LINE ID : FULLTION
email : info@fulltion.co.th

HOT LINE

(66)094-475-6886

LINE ID : TASOFT


SERVICE PRODUCT SKILL
  Developer Team
  Develop ERP System
  ERP implementation
  Web Development
   
   
   
  HR Management System
  Ticket Management System
  Parcel System
  Easy Form Register
   
   
   
   
  C#.Net , VB.Net
  Windows Form
  Web Application (ASP.Net)
  Microsoft SQL Server
  Oracle
  PHP
  Mysql