เรามุ่งมันที่จะพัฒนาโปรแกรม ...
อย่างต่อเนื่อง

และ .... สามารถปรับปรุง
ให้เข้ากับระบบงาน ของท่าน
 
 
 
 
 
 

HR Personal Data Management Module


ระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ
Personal Data Management Module

 
1) การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลจ้างงาน ข้อมูลรายได้ ข้อมูลครอบครัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลความชำนาญพิเศษ โดยการ Transfer ข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกจากระบบสรรหา
2) สามารถกำหนดรหัสประจำตัวผู้ปฏิบัติงานได?ทั้งแบบอัตโนมัติ เมื่อมีการ Transfer ข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกจากระบบสรรหา เพื่อข้อมูลเข้าแฟ้มประวัติพนักงาน
3) แสดงประวัติอบรมพนักงานรายบุคคลก่อนเข้าเป็นพนักงานโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับรายการหลักสูตร ช่วงเวลาที่เข้า
4) การจัดเก็บข้อมูลประวัติขณะปฏิบัติงานของพนักงานได้ เช่น ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม ผลการประเมินการปฏิบัติงาน การขอเบิกสวัสดิการ ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย
5) แสดงประวัติอบรมของพนักงานรายบุคคลโดยแบ่งเป็น 2 หมวดใหญ่ๆ คือ 1.การอบรมภายใน 2.การอบรมภายนอกซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับรายการหลักสูตร ช่วงเวลาที่เข้าอบรมและผลการทดสอบ Training Day ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร Attendance Record ค่าใช้จ่ายรวมต่อหลักสูตรและสถาบันที่จัดอบรม ประวัติการอบรมจะเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง Module Career Development/Succession Planning
6) พนักงานสามารถเรียกดูประวัติการฝึกอบรมได้ด้วยตนเอง และผู้บริหารสามารถเรียกดูประวัติการฝึกอบรมของพนักงานในสังกัดได้
7) สามารถตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่ถึงกำหนดการทดลองงาน และบันทึกผลการประเมินในรายละเอียด
8) สามารถ Transfer ข้อมูลของพนักงานที่ลาออกและกลับเข้ามาทำงานใหม่ โดยการแก้ไขข้อมูลเดิมที่มีอยู่ พร้อมทั้งระบุเงื่อนไขการต่ออายุงานใหม่ได้
9) เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานบริหารโครงสร้างและอัตรากำลัง เพื่อเปรียบเทียบกรอบอัตรากำลัง การเลื่อน ตำแหน?ง การแต่งตั้ง การโยกย้าย และการปรับโครงสร้างอัตรากำลัง
10) สามารถบันทึกรายละเอียดการพ้นสภาพ และสาเหตุของการพ้นสภาพ
11) สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานในวันแรกได?โดยหน่วยงานต้นสังกัด
12) สามารถจัดทำข้อมูลรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาการโยกย้ายได?ในหลายมุมมอง เช่น ตามสายงาน ตามหน่วยงานแต่ละระดับ เป็นต้น
13) สามารถจัดการกระบวนการพ้นสภาพของ ผ?ูปฏิบัติงานได?ทุกประเภท เช่น การ ลาออกการเกษียณอายุการปรับลดอัตรากำลัง การสิ้นสุดสัญญา การเลิก จ้าง ถึงแก?ความตาย
14) สามารถเชื่อมต่อกับระบบการจัดการเวลา นำข้อมูลเกี่ยวกับการลามาแสดงประกอบเพื่อตรวจสอบการพ้นสภาพผู้ปฏิบัติงาน


 
  1). ระบบโครงสร้างองค์กร ( Organization Structure Module )
  2). ระบบสรรหา ( Recruitment Module )
  3). ระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ ( Personal Data Management Module )
  4). ระบบจัดการการฝึกอบรม ( Training Management Module )
  5). ระบบแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ( Career Development Module )
  6). ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Performance Appraisal Module )
  7). ระบบการจัดการข้อมูลการลางาน ( Absence Management Module )
  8). ระบบการลงโทษทางวินัย ( Offend Management Module )
  9). ระบบจัดการค่าตอบแทน ( Compensation Management Module )
  10). ระบบบริหารเงินเดือน ( Payroll Module )
  11). ระบบบริการตนเอง ( Employee Self Service Module )
 
 
    สนใจสินค้าและบริการ
    ร้องเรียนการให้บริการ
    DOWNLOAD BROCHURE
    VDO Presentation
 
 
 
 
 
 

บริษัท ฟูลชั่น จำกัด
FULLTION Co., Ltd.

 

IT Manager
Tel : 094-475-6886
line id : tasoft
email : vatchara@fulltion.co.th

Sale Manager
Tel : 082-091-5428
LINE ID : FULLTION
email : info@fulltion.co.th

HOT LINE

(66)094-475-6886

LINE ID : TASOFT


SERVICE PRODUCT SKILL
  Developer Team
  Develop ERP System
  ERP implementation
  Web Development
   
   
   
  HR Management System
  Ticket Management System
  Parcel System
  Easy Form Register
   
   
   
   
  C#.Net , VB.Net
  Windows Form
  Web Application (ASP.Net)
  Microsoft SQL Server
  Oracle
  PHP
  Mysql