เรามุ่งมันที่จะพัฒนาโปรแกรม ...
อย่างต่อเนื่อง

และ .... สามารถปรับปรุง
ให้เข้ากับระบบงาน ของท่าน
 
 
 
 
 
 

HR Recruitment Module


ระบบสรรหา
Recruitment Module

 
1) สามารถบันทึกข้อมูลการขออนุมัติว่าจ้างงานได้ โดยกำหนดคุณสมบัติ ที่ต้องการในแต่ละตำแหน่ง
2) ฝ่ายงานเสนอขออนุมัติพนักงานได้ในระบบ Online ตาม Work Flow ที่กำหนด ก่อนส่งให้ฝ่ายบุคคล
3) ผู้บริหารฝ่ายงานต่างๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการสรรหา คัดเลือกได้โดยผ่านระบบ เช่นการสำรวจดูตำแหน่งงานว่างในหน่วยงาน การติดตามขั้นตอน การดำเนินการสรรหา
4) สามารถ Search ใบสมัครได้เองโดยต้นสังกัด
5) ระบบสามารถ รองรับการสมัครงานผ่านระบบภายใน/ผ่านทาง Internet ขององค์กร เพื่อให้ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Web Site ขององค์กรได้ สะดวก ทั้งการกรอกข้อมูลและแนบแอกสารรายละเอียดของผู้สมัคร
6) ระบบสามารถรองรับการบันทึกข้อมูล Competencies ของผู้สมัคร เช่น หัวข้อ คะแนนที่ได้ ฯลฯ
7) ผู้สมัครสามารถตรวจเช็คสถานะ การสมัครงานของตนเองได้โดยผ่านระบบภายใน หรือผ่านทาง Web Site โดยใช้รหัสของผู้สมัครในการอ้างอิง ดูข้อมูล
8) ระบบสามารถ Screen ผู้สมัครทั้งภายในภายนอกที่เหมาะสม และ/Mapping ผู้สมัครกับSpec/Competencies ทุกตำแหน่งงาน
9) Online แจ้งผลการนัดหมายผู้สมัครให้ต้นสังกัด อาทิ สัมภาษณ์ ฯลฯ
10) ระบบสามารถกำหนดช่วงเงินเดือนพร้อม Benefit ตามตำแหน่งองค์กร ระดับชั้นองค์กรสำหรับผู้สมัครได้
11) สามารถออก Offering Letter จดหมายขอบคุณ จดหมายส่งตัวตรวจร่างกาย จดหมายตรวจสอบประวัติ เป็นต้น
12) Online แจ้งวันเริ่มงานของพนักงานใหม่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13) Online ให้พนักงานใหม่กรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เช่น ข้อมูลการฝึกอบรมที่ผ่านมา
14) ระบบ Update ข้อมูลพนักงานใหม่จำแนก Status เป็นอัตราใหม่ หรือทดแทน
15) กรณีผู้สมัครได้รับการจ้างงานเป็นพนักงาน ระบบจะต้องสามารถ Track Record ได้ระหว่างข้อมูลผู้สมัครจาก Application Pool และข้อมูล ผู้สมัครต้องโอนไปเป็นข้อมูลพนักงาน โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้อง ป้อนข้อมูลซ้ำ
16) สามารถเก็บรายละเอียดค่าใช้จ่าย การสรรหาบุคลากรของใบขออนุมัติ และวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
17) ระบบ Link กับตำแหน่งงานว่างแต่ละฝ่ายงานเพื่อทำ Job Post และ Online ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
18) ระบบสามารถ Screen และ Mapping ใบสมัครกับ Spec/Competencies ได้
19) Online นัดหมายการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
20) ระบบ Update ข้อมูลพนักงานโอนย้ายเข้าออก โดยจำแนกเป็นอัตราใหม่หรืออัตราทดแทน
21) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครกับคุณสมบัติที่ต้องการ เพื่อทำการกรอง ผ?ูสมัครเบื้องต้นก่อนการสอบ
22) สามารถทำการคัดแยกผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบหรือไม?ผ่านการตรวจสอบ เพื่อทำการสอบคัดเลือก
23) สามารถบันทึกคะแนนสอบของผู้สมัครได้ เช่น คะแนนสอบข้อเขียน, คะแนนสอบสัมภาษณ์
24) สามารถรองรับการสรรหาได?ทุกประเภท เช่น การสรรหาจากบุคคลภายใน การสรรหา จากบุคคลภายนอก การสรรหาจากส่วนกลาง การสรรหาโดยหน่วยงานเจ้าของอัตราว่างโดยตรง และการคัดเลือกโดยระบบ เป็นต้น
25) สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ตามตำแหน่งงานว่างที่สมัคร
26) สามารถแสดงรายชื่อของตำแหน่งงานว่างที่อยู่ระหว่างประกาศรับสมัคร
27) สามารถแสดงผลสรุปและสถานะจำนวนการลงประกาศรับสมัครงาน พร?อมทั้ง ค่าใช้จ่ายในการประกาศในแต่ละครั้ง ในแต่ละสื่อ
28) สามารถดูรายงานสถานะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาได?ว่าอยู่ในขั้นตอนใด
29) สามารถแสดงคุณสมบัติตำแหน?ง คุณวุฒิและเงื่อนไขตามที่กำหนด ในการสรรหา
30) สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐาน เป็นรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของ ผู้สมัคร
31) สามารถอนุญาตให้หน่วยงานที่ร้องขออัตรากำลัง สามารถติดตามข้อมูลเพื่อดูสถานะ การสรรหาของหน่วยงานตนเอง


 
 
  1). ระบบโครงสร้างองค์กร ( Organization Structure Module )
  2). ระบบสรรหา ( Recruitment Module )
  3). ระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ ( Personal Data Management Module )
  4). ระบบจัดการการฝึกอบรม ( Training Management Module )
  5). ระบบแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ( Career Development Module )
  6). ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Performance Appraisal Module )
  7). ระบบการจัดการข้อมูลการลางาน ( Absence Management Module )
  8). ระบบการลงโทษทางวินัย ( Offend Management Module )
  9). ระบบจัดการค่าตอบแทน ( Compensation Management Module )
  10). ระบบบริหารเงินเดือน ( Payroll Module )
  11). ระบบบริการตนเอง ( Employee Self Service Module )
 
 
    สนใจสินค้าและบริการ
    ร้องเรียนการให้บริการ
    DOWNLOAD BROCHURE
    VDO Presentation
 
 
 
 
 
 

บริษัท ฟูลชั่น จำกัด
FULLTION Co., Ltd.

 

IT Manager
Tel : 094-475-6886
line id : tasoft
email : vatchara@fulltion.co.th

Sale Manager
Tel : 082-091-5428
LINE ID : FULLTION
email : info@fulltion.co.th

HOT LINE

(66)094-475-6886

LINE ID : TASOFT


SERVICE PRODUCT SKILL
  Developer Team
  Develop ERP System
  ERP implementation
  Web Development
   
   
   
  HR Management System
  Ticket Management System
  Parcel System
  Easy Form Register
   
   
   
   
  C#.Net , VB.Net
  Windows Form
  Web Application (ASP.Net)
  Microsoft SQL Server
  Oracle
  PHP
  Mysql