เรามุ่งมันที่จะพัฒนาโปรแกรม ...
อย่างต่อเนื่อง

และ .... สามารถปรับปรุง
ให้เข้ากับระบบงาน ของท่าน
 
 
 
 
 
 

HR mployee Self Service Module


ระบบบริการตนเอง
Employee Self Service Module

 
1) การลา ซึ่งการการทำงานดังนี้
" พนักงานสามารถขออนุมัติการลาและตรวจสอบข้อมูลการลาได้ด้วยตนเอง Online
" หัวหน้าสามารถอนุมัติการลาOnlineและตรวจสอบสิทธิ์ของพนักงานได้ตามอำนาจการอนุมติขององค์กร
" สามารถคำนวณจำนวนวันลาที่ผู้ปฏิบัติงานได?รับในแต่ละปีตามสิทธิ์และตรวจสอบ จำนวนวันลาในแต่ละประเภท
" สามารถกำหนดแก?ไขแผนการลาพักผ่อนล่วงหน้าตลอดทั้งปีเป็นรูปแบบปฏิทิน โดยปฏิทินที่แสดงต้องมีวันหยุดตามประกาศ
" สามารถดูการลาสะสมของแต่ละประเภทได้ โดยสามารถดูเป็นรายเดือน ไตรมาศ และปีได้
2) ระบบสวัสดิการ ซึ่งการการทำงานดังนี้
" การขอเบิกสวัสดิการผ่านระบบ Online
" สามารถกำหนดประเภทสวัสดิการ และรูปแบบตามที่องค์กรมีได้
" สามารถกำหนดสิทธิ์การเบิกสวัสดิการตามประเภทพนักงาน
" เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคลสามารถอนุมัติการเบิกสวัสดิการ และส่งผลกลับไปยังผู้ขอเบิกได้
" เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเบิกสวัสดิการของพนักงานได้
" พนักงานสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเบิกสวัสดิการของตนเองได้
" ระบบทำการคำนวณสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลตามรูปแบบขององค์กรได้
3) การขอใบรับรองต่างๆ เช่น ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองเงินเดือน
4) การขอ Pay slip ย้อนหลัง


 
  1). ระบบโครงสร้างองค์กร ( Organization Structure Module )
  2). ระบบสรรหา ( Recruitment Module )
  3). ระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ ( Personal Data Management Module )
  4). ระบบจัดการการฝึกอบรม ( Training Management Module )
  5). ระบบแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ( Career Development Module )
  6). ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Performance Appraisal Module )
  7). ระบบการจัดการข้อมูลการลางาน ( Absence Management Module )
  8). ระบบการลงโทษทางวินัย ( Offend Management Module )
  9). ระบบจัดการค่าตอบแทน ( Compensation Management Module )
  10). ระบบบริหารเงินเดือน ( Payroll Module )
  11). ระบบบริการตนเอง ( Employee Self Service Module )
 
 
    สนใจสินค้าและบริการ
    ร้องเรียนการให้บริการ
    DOWNLOAD BROCHURE
    VDO Presentation
 
 
 
 
 
 
บริษัท ที เอ ซอฟต์ จำกัด ( TASOFT Co., Ltd.)
 
99/25 ชั้น 10 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล คลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ต จังหวัด นนทบุรี 11120
99/25 Software Park Building, 10 Fl.,Chaengwattana Rd.Klong-Gluea, Gluea,Pakkred Nonthaburi 11120
e-mail : info@tasoft.co.th

(66) 094-475-6886

line id : tasoft

SERVICE PRODUCT SKILL
  Developer Team
  Develop ERP System
  ERP implementation
  Web Development
   
   
   
  HR Management System
  Ticket Management System
  Parcel System
  Easy Form Register
   
   
   
   
  C#.Net , VB.Net
  Windows Form
  Web Application (ASP.Net)
  Microsoft SQL Server
  Oracle
  PHP
  Mysql