เรามุ่งมันที่จะพัฒนาโปรแกรม ...
อย่างต่อเนื่อง

และ .... สามารถปรับปรุง
ให้เข้ากับระบบงาน ของท่าน
 
 
 
 
 
 

HR Payroll Module


ระบบบริหารเงินเดือน
Payroll Module

 
1) รองรับพนักงานได้หลายประเภทและหลายกลุ่มการจ่าย
2) รองรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มาจากระบบ Human Resource Management ได้เพื่อสะดวกในการทำ Payroll
3) รองรับการกำหนดรายได้และรายการหักได้หลายประเภท
4) รองรับรายได้ทั้งที่ต้องนำมาคำนวณภาษี และที่ไม่ต้องคำนวณภาษี
5) รองรับเงินได้ประเภท 40(1) , 40(2) ได้ตามกรมสรรพากรกำหนด
6) รองรับการคำนวณการหักภาษีแบบต่างๆ เช่น หัก ณ ที่จ่าย ออกให้ครั้งเดียว ออกให้ตลอดไป
7) รองรับการโอนข้อมูลชั่วโมงการทำงานล่วงเวลามาจากระบบ Time Attendance and overtime
8) สามารถรองรับรายการ leave without pay
9) รองรับการคำนวณภาษีต้องคำนวณตามกฎหมาย
- กรณีพนักงานเข้าระหว่างปี
- กรณีเงินเดือนขึ้นระหว่างปี
- กรณีพนักงานลาออก
10) รองรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใช้สำหรับการคำนวณ อัตราภาษี การหักลดหย่อน เงินประกันสังคม
11) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆที่กฎหมายกำหนด
12) สามารถคำนวณเงินสมทบประกันสังคมและเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการจัดส่งข้อมูลไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
13) สามารถจัดทำสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและคำนวณการหักเงินเข้ากองทุนฯ
14) รองรับงวดการจ่ายได้หลายรูปแบบ
15) รองรับการคำนวณภาษีเงินได้ที่จ่ายครั้งเดียวเมื่ออกจากงาน(Termination Tax)
16) สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงรายได้โดยมีผลบังคับย้อนหลัง เงินตกเบิก (Retroactive) ตามแต่ละประเภทได้
17) สามารถกำหนดวิธีการคำนวณเพื่อคำนวณเป็นผลลัพธ์ของรายได้และรายการ หักได้ง่ายและผู้ใช้สามารถแก้ไขได้เอง
18) สามารถรองรับการจ่ายโบนัสที่ไม่ตรงตามรอบการจ่ายเงินเดือน (Off cycle Pay)และสามารถคำนวณภาษีโบนัสตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
19) การคำนวณค่าล่วงเวลา ตามระเบียบของบริษัท
20) สามารถเตรียมข้อมูลเพื่อส่งธนาคารในรูปแบบของ File
21) รายงานต่างๆ ได้แก่
- ภ.ง.ด. 1
- ภ.ง.ด. 1 ก
- ใบคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีตามแบบ ภ.ง.ด. 90 และใบแนบ
- ใบคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีตามแบบ ภ.ง.ด. 91และใบแนบ
- หนังสือรับรองภาษีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับพนักงานแต่ละคน
- แบบขอมูลค่าลดหย่อนของพนักงานแต่ละคน (แบบ ลย.01) (แบบ ลย.03)
22) สามารถเรียกดูรายงานต่างๆได้จากระบบและสามารถสั่งพิมพ์รายงานได้แบบ Real Time
23) สามารถกำหนดรูปแบบ Pay Slip โดย Template


 
  1). ระบบโครงสร้างองค์กร ( Organization Structure Module )
  2). ระบบสรรหา ( Recruitment Module )
  3). ระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ ( Personal Data Management Module )
  4). ระบบจัดการการฝึกอบรม ( Training Management Module )
  5). ระบบแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ( Career Development Module )
  6). ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Performance Appraisal Module )
  7). ระบบการจัดการข้อมูลการลางาน ( Absence Management Module )
  8). ระบบการลงโทษทางวินัย ( Offend Management Module )
  9). ระบบจัดการค่าตอบแทน ( Compensation Management Module )
  10). ระบบบริหารเงินเดือน ( Payroll Module )
  11). ระบบบริการตนเอง ( Employee Self Service Module )
 
 
    สนใจสินค้าและบริการ
    ร้องเรียนการให้บริการ
    DOWNLOAD BROCHURE
    VDO Presentation
 
 
 
 
 
 

บริษัท ฟูลชั่น จำกัด
FULLTION Co., Ltd.

 

IT Manager
Tel : 094-475-6886
line id : tasoft
email : vatchara@fulltion.co.th

Sale Manager
Tel : 082-091-5428
LINE ID : FULLTION
email : info@fulltion.co.th

HOT LINE

(66)094-475-6886

LINE ID : TASOFT


SERVICE PRODUCT SKILL
  Developer Team
  Develop ERP System
  ERP implementation
  Web Development
   
   
   
  HR Management System
  Ticket Management System
  Parcel System
  Easy Form Register
   
   
   
   
  C#.Net , VB.Net
  Windows Form
  Web Application (ASP.Net)
  Microsoft SQL Server
  Oracle
  PHP
  Mysql