เรามุ่งมันที่จะพัฒนาโปรแกรม ...
อย่างต่อเนื่อง

และ .... สามารถปรับปรุง
ให้เข้ากับระบบงาน ของท่าน
 
 
 
 
 
 

HR Organization Structure Module


ระบบโครงสร้างองค์กร
Organization Structure Module

 
1) แสดง Organization Structure ภาพรวมขององค์กรในรูปแบบ Hierarchical Structure แสดงให้เห็นสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน อาทิ ฝ่าย ตำแหน่งหน้าที่ ระดับชั้นองค์กรของพนักงาน ฯลฯ โดยเก็บประวัติข้อมูล Organization Chart ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ สามารถกำหนดวันที่ที่มีผล สำหรับการสร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
2) สามารถเรียกดูผังโครงสร้างองค์กรได?จนถึงผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในแต่ละหน่วยงาน
3) สามารถเรียกดูผังโครงสร้างองค์กรในรูปแบบต่างๆ เช่น แสดงทั้งองค์กร แยกแสดงในแต่ละหน่วยงานหรือกลุ่มงาน
4) สามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างงาน และสามารถปรับแก้ได้ตลอดเวลา เช่น
        - หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายงาน
        - หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน
        - ความรู้ ประสบการณ์ และคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งงาน
        - ค่างาน และระดับชั้นที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งงาน
        - โครงสร้างกระบอกเงินเดือนของตำแหน่งงาน และค่าตอบแทนสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน
        - Competencies และระดับ Competencies ที่ต้องการในแต่ละตำแหน่งงาน
5) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลพนักงาน เช่น ระดับชั้นองค์กร ตำแหน่งหน้าที่ เมื่อแก้ไขแล้วต้องมีผลให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบถูกแก้ไขตาม
6) สามารถเก็บข้อมูล ชื่อย่อ และชื่อเต็มของหน่วยงาน สามารถระบุที่ตั้งหรือที่อยู่ของแต่ละหน่วยงาน
7) สามารถสร้างชื่อกลุ่มงานได้ไม่จำกัด และสร้างรหัสหรือคีย์ของกลุ่มงานได้โดยระบบ
8) สามารถสร้างชื่อตำแหน่งภายใต้กลุ่มงาน และสามารถสร้างรหัสของตำแหน่งโดยระบบ สามารถเปลี่ยนชื่อตำแหน?ง ณ วันที่ที่ต้องการ และกำหนดให้มีตำแหน่งว่างได้ ในการสร้างตำแหน่ง 1 ครั้ง สามารถระบุจำนวนอัตราตำแหน่งที่ต้องการ สามารถเก็บวันที่ที่มีผล สำหรับตำแหน่งแต่ละตำแหน่ง
9) สามารถเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ณ วันที่ ที่ต้องการ
10) สามารถค้นหา หน่วยงาน ตำแหน่ง หรือ กลุ่มงานได?จากข้อมูลต่างๆ ที่มีการเก็บอยู่ในระบบ และแสดงสถานะของข้อมูลปัจจุบัน และย้อนหลังเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร
11) กำหนดรหัสผู้ปฏิบัติงานให้?ถือครองตำแหน่ง และหน่วยงาน กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ถือครองได?มากกว่า 1 ตำแหน่ง
12) กำหนดโครงสร้างเงินเดือนให้กับกลุ่มงานหรือตำแหน่ง
13) การโยกย้ายตำแหน?ง สามารถกำหนดวันที่มีผลของตำแหน่งภายใต้หน่วยงานใหม่
14) การยุบหน่วยงาน ตำแหน่งหรือกลุ่มงาน ระบบสามารถเก็บข้อมูลเดิมไว้
15) สามารถกำหนดสิทธิ์การงานให้กับหัวหน้างานเพื่อให้?ดูแลหน่วยงานของตนเอง และหน่วยงานภายใต้
16) รองรับและสนับสนุนการวางแผนอัตรากำลังได้โดยสามารถวางแผนทดแทนอัตรากำลังตามคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
17) สามารถจัดทำ/จัดสร้างข้อมูลเพื่อใช้?ในการวางแผนกำลังคน
18) สามารถกำหนดกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับแต่ละหน่วยงาน และสามารถปรับเปลี่ยนอัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงาน
19) การลาออก เกษียณ และการเกษียณอายุก่อนกำหนด การหมดสัญญาจ้าง เป็นต้น จะต้องเชื่อมโยงกับอัตรากำลัง เพื่อบันทึกว่าบุคคลดังกล่าวได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วโดยอัตโนมัติ
 
 
  1). ระบบโครงสร้างองค์กร ( Organization Structure Module )
  2). ระบบสรรหา ( Recruitment Module )
  3). ระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ ( Personal Data Management Module )
  4). ระบบจัดการการฝึกอบรม ( Training Management Module )
  5). ระบบแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ( Career Development Module )
  6). ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Performance Appraisal Module )
  7). ระบบการจัดการข้อมูลการลางาน ( Absence Management Module )
  8). ระบบการลงโทษทางวินัย ( Offend Management Module )
  9). ระบบจัดการค่าตอบแทน ( Compensation Management Module )
  10). ระบบบริหารเงินเดือน ( Payroll Module )
  11). ระบบบริการตนเอง ( Employee Self Service Module )
 
 
    สนใจสินค้าและบริการ
    ร้องเรียนการให้บริการ
    DOWNLOAD BROCHURE
    VDO Presentation
 
 
 
 
 
 

บริษัท ฟูลชั่น จำกัด
FULLTION Co., Ltd.

 

IT Manager
Tel : 094-475-6886
line id : tasoft
email : vatchara@fulltion.co.th

Sale Manager
Tel : 082-091-5428
LINE ID : FULLTION
email : info@fulltion.co.th

HOT LINE

(66)094-475-6886

LINE ID : TASOFT


SERVICE PRODUCT SKILL
  Developer Team
  Develop ERP System
  ERP implementation
  Web Development
   
   
   
  HR Management System
  Ticket Management System
  Parcel System
  Easy Form Register
   
   
   
   
  C#.Net , VB.Net
  Windows Form
  Web Application (ASP.Net)
  Microsoft SQL Server
  Oracle
  PHP
  Mysql