เรามุ่งมันที่จะพัฒนาโปรแกรม ...
อย่างต่อเนื่อง

และ .... สามารถปรับปรุง
ให้เข้ากับระบบงาน ของท่าน
 
 
 
 

FULLTION PRODUCT


HRMS
 

HRMS - Human Resource Management
ระบบซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรบุคคล

 
ระบบซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) แบบ Web Application ระบบนี้ ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับความต้องการในการ บริหารทรัพยากรบุคคล หรือ ทุนมนุษย์ ขององค์กรที่มีนโยบายและกฏระเบียบที่ซับซ้อน, องค์กรมี จำนวนพนักงานมาก

HRMS นี้ สามารถรองรับการบริหารงานของฝ่ายบุคคลทุกด้านอย่างครบวงจร ระบบมีจุดเด่นในด้านความยืดหยุ่นในการใช้งาน มีรายงานวิเคราะห์ที่ครบถ้วนสำหรับผู้ บริหารและง่ายต่อการแก้ไขรูปแบบรายงานและขั้นตอนการทำงานให้เหมาะกับองค์กรของผู้ใช้งาน รวมถึง มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

ประกอบด้วย 11 Module ซึ่งทำงานเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 
  1).ระบบโครงสร้างองค์กร (Organization Structure Module)
  2).ระบบสรรหา (Recruitment Module)
  3).ระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ (Personal Data Management Module)
  4).ระบบจัดการการฝึกอบรม (Training Management Module)
  5).ระบบแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Module)
  6).ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal Module)
  7).ระบบการจัดการข้อมูลการลางาน (Absence Management Module)
  8).ระบบการลงโทษทางวินัย (Offend Management Module)
  9).ระบบจัดการค่าตอบแทน (Compensation Management Module)
  10).ระบบบริหารเงินเดือน (Payroll Module)
  11).ระบบบริการตนเอง (Employee Self Service Module)
 
ทุกระบบ สามารถ แก้ไข ปรับปรุง ให้เข้ากับ ระบบงาน ของท่านได้
 

ERP
 

ERP - Enterprise Resource Planning
โปรแกรม การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม

 
เว็บโปรแกรม (Web Application) ที่พัฒนาบนเทคโนโลยี ASP.Net มีจุดเด่นในการทำงาน ที่รวดเร็วเชื่อมโยงข้อมูลการทำงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการซื้อ การขาย การบริหารสินค้าคงคลังและพัสดุ การเงินและการบัญชีจากทุกๆ สาขา ทุกๆ สถานีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และอย่างอิสระ

สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมระบบ ERP Software อีอาร์พีถือว่าเป็นระบบสารสนเทศที่กำลังได้รับความนิยมเพราะ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้าไปควบคุมกระบวน การทำงานในทุกๆ หน่วยงานขององค์กรและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกแผนกที่เกี่ยวข้องเข้ามาสู่ฐานข้อมูลศูนย์กลาง ส่งผลให้ข้อมูลดำเนินงานสอดประสานอย่างคล้องจองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งบริษัท
 
ERP : Enterprise Resource Planning
 
  1. ระบบบริหารการซื้อสินค้า (PO)
  2. ระบบบริหารเจ้าหนี้ (AP)
  3. ระบบบริหารการขาย (SO)
  4. ระบบบริหารลูกหนี้ (AR)
  5. ระบบการเงินและธนาคาร (CB)
  6. ระบบสินค้าและวัตถุดิบ (IC)
  7. ระบบบริหารการผลิต (JO)
  8. ระบบบัญชีทั่วไป (GL)
  9. ระบบภาษี (TAX)
  10. ระบบทะเบียนสินทรัพย์ (FA)
 

PMS
 

PMS - PARCEL Management System
โปรแกรมบริหารการส่งสินค้า

 
PARCEL SYSTEM ระบบการบริหารงานขนส่ง โดยจะจัดเก็บข้อมูล รายละเอียดของเส้นทาง (Routing) สามารถแสดงข้อมูลได้ว่า รถมีทะเบียนอะไรบ้าง รถมีการวิ่งระยะทางเท่าไร รถถึงเวลาต้องมีการดูแล บำรุงรักษาเมื่อใด ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง แต่ละเที่ยว อีกทั้งสามารถคำนวณไปยังอัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นทาง และ ค่าน้ำมันที่มีการปรับขึ้นลง เพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถตรวจสอบต้นทุน กำไร และ ค่าใช้จ่ายในการบริหารการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นทางเรือ ทางเครื่องบิน หรือ ทางรถ ได้และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ GPS ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

รายละเอียดโปรแกรมจัดการเส้นทางและส่งมอบสินค้า (PARCEL SYSTEM) ระบบรองรับเรื่องของเส้นทางการเดินรถ (Route) ด้วย มีเรื่องของจุดจอด Sequence ในการจัดส่ง เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในการจัดรถกับสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการเกิดปัญหา เกี่ยวกับการจัดส่งที่ไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า ระบบบริหารการขนส่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารธุรกิจขนส่ง ช่วยในการจัดการระบบงาน และเก็บข้อมูลต่างๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบจะครอบคลุมกิจกรรม ดังนี้
 
  1).ระบบรับของจากลูกค้า
  2).ระบบการวางแผนการขนส่ง
  3).ระบบการกระจายสินค้า
  4).ระบบการควบคุมการขนส่ง
  5).ระบบบริหารจัดการทรัพยากร ได้แก่ รถ พนักงานขับรถ สินค้า
  6).ระบบงานงานซ่อมบำรุง
  7).ระบบรายงานต่างๆ
 
 

 

 
    PRODUCT
    SERVICE
    ABOUT US
    CONTACT US
    สนใจสินค้าและบริการ
    ร้องเรียนการให้บริการ
    VDO Presentation
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ฟูลชั่น จำกัด
FULLTION Co., Ltd.

 

IT Manager
Tel : 094-475-6886
line id : tasoft
email : vatchara@fulltion.co.th

Sale Manager
Tel : 082-091-5428
LINE ID : FULLTION
email : info@fulltion.co.th

HOT LINE

LINE ID : TASOFT

(66)094-475-6886


SERVICE PRODUCT SKILL
  Developer Team
  Develop ERP System
  ERP implementation
  Web Development
   
   
   
  HR Management System
  Ticket Management System
  Parcel System
  Easy Form Register
   
   
   
   
  C#.Net , VB.Net
  Windows Form
  Web Application (ASP.Net)
  Microsoft SQL Server
  Oracle
  PHP
  Mysql